روحیۀ بازار


طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه نهم فوریه منتشر شد و آمار تا ششم فوریه پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 13.74 میلیارد دلار به 12.96 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ضریب اطمینان دلار تقویت شد چراکه اشتغال بخش غیرکشاورزی 200هزار شغل افزایش پیدا کرد و میانگین درآمد ساعتی در ژانویه در مقیاس سالیانه 2.9% افزایش پیدا کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه دوم فوریه منتشر شد و آمار را 30 ژانویه را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل از 11.05 میلیارد دلار به 13.74 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. با اینحال گزارش بهتر از حد انتظار مربوط به اشتغال ماه ژانویه ممکن است که روند نزولی شاخص دلار را وارونه کند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 26 ژانویه منتشر شد و آمار تا 23 ژانویه را پوشش می دهد افزایش میزان معاملات فروش دلار در خلال هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی ادامه پیدا کرد و از رقم 9.29 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار رسید. هرچند آخرین بیانیۀ دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دربارۀ عدم حمایت وی از ضعف دلار ممکن است منجر به یک حرکت اصلاحی صعودی برای شاخص دلار شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 12 ژانویه منتشر شد و آمار تا 9 ژاویه را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ قبل در برابر ارزهای اصلی از 4.61 میلیارد دلار به 8.87 میلیارد دلار افزایش شدید پیدا کرد. صورتجلسۀ حامی کاهش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو و اشتغال ضعیف تر از حد انتظار ماه دسامبر، روحیۀ فروش دلار را بیش از پیش تشدید کردند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه پنجم ژانویه منتشر شد و آمار تا دوم ژانویه را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 2.71 میلیارد دلار به 4.61 میلیارد دلار رسید. آمار مثبتی همچون شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به Markit و شاخص مدیران خرید بخش تولید متعلق به فدرال ریزرو شیکاگو برای ماه دسامبر تاثیری بر تغییر روحیۀ دلار نگذاشتند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 29 دسامبر منتشر شد و آمار تا 26 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 2.19 میلیارد دلار به 2.71 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار کاهش یافت علی رغم اینکه ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با امضای خودش لایحۀ مالیات را تبدیل به یک قانون کرد.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 22 دسامبر منتشر شد و آمار تا 19 دسامبر را منتشر می کند، میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ قبل با کاهشی شدید از 7.80 میلیارد دلار به 2.19 میلیارد دلار رسید. افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال ریزرو و برنامۀ بانک مرکزی برای سه افزایش نرخ بهره در سال 2018 و تصویب لایحۀ مالیات جمهوری خواهان توسط مجلس نمایندگان اصلی ترین کاتالیزورها برای دیدگاه خرید دلار هستند.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه 15 دسامبر منتشر شد و آمار تا 12 دسامبر را پوشش می دهد، میزان معاملات فروش دلار در هفتۀ گذشته در برابر ارزهای اصلی از 4.28 میلیارد دلار به 7.80 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. روحیه در قبال دلار کاهش پیدا کرد چراکه میانگین درآمدهای ساعتی در نوامبر 0.2% افزایش پیدا کرد که کمتر از حد انتظار است در حالیکه 228هزار شغل جدید ایجاد شد که بیشتر از رقم 195هزار افزایشی است که پیش بینی می شد اعلام شود.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه هشتم دسامبر منتشر شد و آمار تا پنجم دسامبر را پوشش می دهد میزان معاملات فروش دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 3.94 میلیارد دلار بیش از پیش افزایش پیدا کرد و به رقم 4.28 میلیارد دلار رسید. روحیه در قبال دلار اندکی کاهش پیدا کرد علی رغم اینکه سنا لایحۀ مالیات جمهوری خواهان را تصویب کرد و رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهۀ سوم از تخمین اولیۀ 3% به 3.3% ارتقا پیدا کرد.